Newyddion diweddaraf

19 August 2019
Cofnodion gofal canser ar gael i'w gweld ym Mhorth Clinigol Cymru

Gall gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ledled Cymru gyrchu gwybodaeth am gleifion canser trwy Borth Clinigol Cymru (WCP).

30 July 2019
Mae'r dyfodol yn ddigidol i Borth Clinigol Cymru

Mae meddygon mewn dau fwrdd iechyd yn peilota fersiwn newydd, symudol o Borth Clinigol Cymru.

29 July 2019
Dathlu partneriaeth gweithlu digidol

Mae gwaith Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru i ddatblygu gweithlu digidol mewn partneriaeth â Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wedi cael ei ddathlu gan Ganolfan Genedlaethol y DU ar gyfer Prifysgolion a Busnes.

16 July 2019
Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru'n ennill gwobr arloesi

Enillodd tîm gwasanaeth ‘Dewis Fferyllfa’ Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru y categori arloesi a thechnoleg yng Ngwobrau’r Gwarcheidwaid Gwrthfiotig. Cynhaliwyd y seremoni ym mis Mehefin 2019 i ddathlu gwaith gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ledled y DU a thramor o ran mynd i’r afael ag ymwrthedd gwrthficrobaidd.

08 July 2019
Rhyngwyneb newydd yn cysylltu â degawdau o ddata

Bellach, gall clinigwyr yng Nghymru gysylltu â degawdau o hanes triniaeth cardiofasgwlaidd eu cleifion trwy Borth Clinigol Cymru (WCP).  

06 July 2019
Bae Abertawe yn peilota meddalwedd derbyn newydd Porth Clinigol Cymru

Mae Ysbyty Treforys yn Abertawe yn defnyddio ymarferoldeb newydd ym Mhorth Clinigol Cymru i gynnal rhestrau cywir o gleifion preswyl - gan olrhain achosion o dderbyn, trosglwyddo a rhyddhau cleifion mewn amser gwirioneddol.

05 July 2019
System Profion Pwynt Gofal (WPOCT) yn cyrraedd Powys a Felindre

Mae system Profion Pwynt Gofal Cymru (WPOCT) wedi cael ei rhoi ar waith ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys, fis ar ôl ei rhoi ar waith yn llwyddiannus yn Ymddiriedolaeth GIG Felindre.

30 June 2019
Tair seren ar gyfer Desg Gwasanaeth NWIS

Mae Desg Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS) yn falch o gyhoeddi y dyfarnwyd Ardystiad Desg Gwasanaeth "tair seren" i ni gan y Service Desk Institute - sefydliad rhyngwladol ar gyfer gweithwyr proffesiynol desg gymorth a'r rheiny sy'n gweithio yn y diwydiant gwasanaeth a chymorth TG. 

26 June 2019
GIG Cymru'n llofnodi cytundeb gyda Microsoft sy'n torri tir newydd

Mae GIG Cymru wedi llofnodi cytundeb menter newydd gyda Microsoft a fydd yn cryfhau ei amddiffyniadau yn erbyn ymosodiadau seiber, ac yn rhoi mynediad i Office 365 i dros 100,000 o staff GIG Cymru.

18 June 2019
Gwneud Gwybodaeth am Ofal Critigol yn Ddigidol

Mae cynlluniau ar droed i ddisodli papur gyda system ddigidol yn unedau gofal critigol Cymru.

23 May 2019
Siartio'r Atlas Cardiofasgwlaidd: Sesiwn holi ac ateb gyda Sally Cox

Mae Sally Cox yn casglu data - data y gellir ei ddefnyddio i wella bywydau a chryfhau gofal cleifion.

20 May 2019
WHCIP yn barod i lansio

Mae ein tîm Gwasanaethau Gwybodaeth yn datblygu porth a fydd yn bwynt mynediad unigol ar gyfer ein data a'n cynhyrchion deallusrwydd iechyd a gofal.

17 May 2019
Amlygu Gwasanaethau Masnachol

Er eu bod nhw wedi cael eu henwebu, ni wnaeth ein Tîm Gwasanaethau Masnachol ennill gwobr ddymunol iawn yng Ngwobrau Caffael Go eleni ym Mirmingham y mis diwethaf - a oedd yn cydnabod y prosiectau caffael cyhoeddus gorau yn y DU.

15 May 2019
Un system ddelweddu a pheledr-x ddigidol genedlaethol

Mae pob bwrdd iechyd ac ysbytai yng Nghymru bellach yn defnyddio un system gyffredin ar gyfer delweddau, sganiau a delweddau pelydr-x digidol.

13 May 2019
Cynllun peilot dolur gwddf mewn fferyllfeydd yn hybu defnydd priodol o wrthfiotigau

Mae cynllun peilot ar gyfer gwasanaeth swabio dolur gwddf yn y fan a’r lle yn hybu defnydd mwy effeithlon o wrthfiotigau ymysg cleifion mewn rhannau o Gymru, yn ôl y canlyniadau dechreuol.

09 May 2019
Rhwydwaith ar gyfer syniadau da

Bydd Rhwydwaith Arloesi newydd a ddatblygwyd ar y cyd gan yr Hwb Gwyddorau Bywyd a Llywodraeth Cymru yn dod â hyrwyddwyr arloesi, arweinwyr ac ymarferwyr ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru ynghyd.

01 May 2019
Mwy o ddiogelwch

Mae holl aelodau staff ein tîm Llywodraethu Gwybodaeth wedi llwyddo i ennill tystysgrif Ymarferydd Diogelu Data BCS.

30 April 2019
Cyflwyno ein gwefan newydd

Y mis hwn, lansiwyd ein gwefan newydd, sy'n cynnwys gwell ymarferoldeb a nodweddion ynghyd â chynnwys a dyluniad o ansawdd uwch - a fydd yn ei gwneud hi'n haws i chi gael mynediad at wybodaeth o unrhyw ddyfais, gan gynnwys ffonau symudol a llechi.

28 April 2019
Poblogrwydd yr e-Lyfrgell yn cynyddu

Ym mis Hydref 2018, cyhoeddodd Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, fuddsoddiad sylweddol yng ngwasanaeth e-Lyfrgell Iechyd GIG Cymru wrth gychwyn Addysg a Gwella Iechyd Cymru. Ers hynny, mae'r e-Lyfrgell wedi tyfu'n sylweddol ac wedi profi i fod yn adnodd cynyddol werthfawr i staff y GIG ledled Cymru.

25 April 2019
System Integredig Plant a Phobl Ifanc (CYPrIS) yn dod i Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yw'r bwrdd iechyd diweddaraf i elwa o'r system iechyd plant newydd, sef y System Integredig Plant a Phobl Ifanc (CYPrIS).