Newyddion diweddaraf

10/07/20
Adolygiad o achrediad academaidd graddau Cyfrifiadureg yn cael ei lansio gan y BCS

Bydd adolygiad newydd yn sicrhau y bydd gan raddedigion cyfrifiadureg y sgiliau sydd eu hangen arnynt i sbarduno adferiad economaidd wrth i wyddor data a deallusrwydd artiffisial (AI) newid y diwydiant wedi COVID-19.

07/07/20
Teulu yn Gwerthfawrogi Microsoft Teams

Mae nodweddion Microsoft Teams wedi’u galluogi ar gyfer yr holl bractisiau meddygon teulu.

02/07/20
Profi, Olrhain, Diogelu – Olrhain Cysylltiadau Digidol

Mae system olrhain cysylltiadau digidol Cymru gyfan yn elfen allweddol o wasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu Cymru ac mae’n cefnogi swyddogion olrhain cysylltiadau yn uniongyrchol. 

15/06/20
Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn cael cofnodion cleifion diabetes digidol

Mae clinigwyr diabetes yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg bellach yn defnyddio'r Nodyn Ymgynghoriad Diabetes cenedlaethol i gofnodi a gweld manylion cleifion ym Mhorth Clinigol Cymru.

14/06/20
Bwrdd Iechyd Bae Abertawe yn mynd yn fyw gyda'r gallu i wylio delweddau'n genedlaethol

Clinigwyr gofal eilaidd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yw'r diweddaraf i elwa ar swyddogaeth ym Mhorth Clinigol Cymru sy'n caniatáu iddynt weld delweddau cleifion o fyrddau iechyd eraill yng Nghymru.

12/06/20
Lled band rhwydwaith GIG Cymru yn cynyddu

Mae gwasanaethau digidol sy'n defnyddio rhwydwaith GIG Cymru yn elwa ar gynnydd mawr mewn lled band.

11/06/20
System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru yn helpu Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd i ddarparu gofal adsefydlu yn ystod y pandemig

Mae System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS) yn helpu Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd i sicrhau bod gofal adsefydlu hanfodol yn cael ei ddarparu yn y gymuned i bobl sy'n gwella o coronafeirws.

02/06/20
Mae System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru yn cefnogi gofynion gwybodaeth ynghylch COVID-19 a'i effaith yn y gymuned

Yn dilyn dechrau'r pandemig coronafeirws, mae grwp gorchwyl a gorffen adrodd cymunedol cenedlaethol newydd wedi'i sefydlu.

21/05/20
Cyflwyno Microsoft Teams i GIG Cymru

Bellach mae Microsoft Teams wedi'i gyflwyno ar draws GIG Cymru gyda bron i 16,000 o ddefnyddwyr gweithredol eisoes.

18/05/20
Trawsnewid digidol mewn Gofal Sylfaenol

Dros yr wythnosau diwethaf, rydym wedi bod yn gwneud cynnydd cyflym wrth drawsnewid gwasanaethau digidol i gefnogi meddygon teulu a phractisiau meddyg teulu. 

14/05/20
Ffurflen newydd i gefnogi ymgynghoriadau cleifion allanol ar-lein

Lansiwyd ffurflen ddigidol newydd i alluogi GIG Cymru i gynnal lefelau adrodd ar ganlyniadau ar gyfer apwyntiadau cleifion allanol, wrth weithio o bell.

30/04/20
Unedau Profi Cymunedol yn defnyddio ceisiadau e-brofi ar gyfer holl Weithwyr Allweddol Cymru

Mae Unedau Profi Cymunedol ledled Cymru bellach yn defnyddio ceisiadau prawf electronig ar gyfer pob gweithiwr allweddol yng Nghymru a gaiff ei atgyfeirio am brawf ac sy’n dangos symptomau feirws COVID-19.

24/04/20
Canlyniadau gwrthgyrff i'w casglu o brofion Pwynt Gofal

Mae Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru yn cefnogi’r gofyniad cynyddol i brofi am wrthgyrff COVID trwy hwyluso canlyniad gwrthgorff pwynt gofal

23/04/20
Hwb data COVID-19 ar gyfer GIG Cymru

Effaith data mewn pandemig

15/04/20
Llythyrau Gwarchod wedi'u camgyfeirio – rydym yn ymddiheuro

Ar 24 Mawrth dosbarthwyd llythyrau gwarchod generig i 86,000 o gleifion Cymru sy’n cael eu cyfri’n fregus. O ganlyniad i wall prosesu, anfonwyd nifer o’r llythyron hynny at gyfeiriad blaenorol. Nid oedd y llythyrau yn cynnwys unrhyw wybodaeth feddygol bersonol.

14/04/20
Gwasanaethau fideo ac ar-lein newydd i gleifion allanol

Mae COVID-19 yn prysur newid y ffordd mae ein hysbytai a'n practisiau meddygon teulu yn darparu gofal, gyda chyfyngiadau ar gyswllt cymdeithasol a'r galw am gapasiti ychwanegol.

08/04/20
TG yn galluogi meddygon i weithio o bell

Gall meddygon teulu gael mynediad o bell i'w cyfrifiadur yn y practis meddyg teulu o gyfrifiadur neu ddyfais yn eu cartrefi, diolch i ddatrysiad a weithredwyd gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru.

25/03/20
Ymgynghori digidol yn 'llai o straen'

Cysylltodd Rebecca â ni yr wythnos hon, ac roedd eisiau dweud wrthym sut aeth apwyntiad claf allanol pwysig rhagddo, diolch i wasanaethau iechyd a gofal digidol.

19/03/20
Cymorth Covid-19 e-Lyfrgell GIG Cymru ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol Iechyd a Gofal

Mae llawer o’r adnoddau ar e-Lyfrgell GIG Cymru wedi’u diweddaru i ddarparu gwybodaeth ddigidol ddefnyddiol ynglŷn â’r coronafeirws, Covid-19.

18/03/20
Ymgynghoriadau Fideo Meddygon Teulu

Bydd meddygon teulu yng Nghymru yn derbyn datrysiad Ymgynghoriad Fideo yn ystod mis Ebrill. Bydd y gwasanaeth Attend Anywhere yn cynorthwyo meddygon teulu yn ystod pandemig Covid-19.