Newyddion diweddaraf

10/12/19
Prentisiaid TG Gofal Iechyd yn rhannu eu storïau

Ers sefydlu partneriaeth Sefydliad Gwybodaeth Ddigidol Cymru (WIDI) ddwy flynedd yn ôl rhwng Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru a Phrifysgol y Drindod Dewi Sant mae cenhedlaeth o raddedigion technegol a gwybodaeth wedi gweld eu gyrfaoedd yn cychwyn o ddifrif. 

29/11/19
Tynnu sylw at Iechyd Plant wrth lansio System Integredig Plant a Phobl Ifanc yn Hywel Dda

Teuluoedd a phlant ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yw'r diweddaraf i fanteisio ar System Gwybodaeth Iechyd Plant newydd, sef System Integredig Plant a Phobl Ifanc yn Hywel Dda (a elwir yn CYPrIS).

15/11/19
Cam sy'n achub bywydau ar ôl hyfforddiant Ymatebwr Cyntaf yn y Gymuned

Cwblhaodd Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru hyfforddiant wyth Ymatebwr Cyntaf Cymunedol newydd yn gynharach eleni gyda'n staff yng Nghaerdydd.

Mae hon yn fenter sy’n caniatáu i sefydliadau hyfforddi staff â sgiliau achub bywyd ac i gefnogi gweithlu ehangach y GIG.

06/11/19
Sbotolau ar Fyfyrwyr: Hyder, sgiliau a dyrchafiad

Mae Ben o'n Tîm Gwasanaethau Cleientiaid yma i ddweud mwy wrthych am sut mae ei radd Ddigidol wedi ei helpu hyd yn hyn.

06/11/19
Technoleg a phobl yn dod at ei gilydd yng Nghysylltathon Caerdydd

Yn gynharach y mis hwn, cynhaliodd Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru a NHS Digital 'Cysylltathon' dros ddau ddiwrnod yn Stadiwm Dinas Caerdydd. 

06/11/19
Hwb i geisiadau am brofion electronig gan feddygon teulu

Mae mwy o bractisiau meddygon teulu bellach yn dewis defnyddio ceisiadau am brofion electronig ers cyhoeddi'r ap ceisiadau am brofion 'GPTR'

06/11/19
Tynnu sylw at TG ar gyfer fferyllfeydd cymunedol yng Nghymru

Mae PublicTechnology, un o brif ffynonellau newyddion sy'n torri a dadansoddiadau ar gyfer gweithwyr digidol, data a TG proffesiynol ledled y sector cyhoeddus, wedi ysgrifennu am ein gwaith i drawsnewid trin mân afiechydon trwy alluogi fferyllfeydd cymunedol i gael mynediad at gofnodion gofal iechyd digidol. 

06/11/19
Ap symudol Porthol Clinigol Cymru ar restr fer gwobr genedlaethol

Mae Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru ar restr fer Gwobr Entrepreneur Digidol ar gyfer arloesedd yn y sector cyhoeddus am yr ap symudol Porthol Clinigol Cymru.

06/11/19
Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, Andrew Griffiths, yn rhoi'r gorau i'w rôl

Mae Andrew Griffiths am roi'r gorau i'w rôl fel Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru a Phrif Swyddog Gwybodaeth ddiwedd mis Rhagfyr. 

04/11/19
Sbotolau Myfyrwyr – Sut mae sgiliau gradd ddigidol Lloyd yn ei helpu yn y gweithle

Ymunodd Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2017 i sefydlu WIDI (Sefydliad Gwybodaeth Ddigidol Cymru). Mae wedi cefnogi sawl prentis i fynd i mewn i waith gwybodeg yng Ngwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, ynghyd â darparu cyfleoedd i staff presennol gwblhau graddau mewn pynciau gwybodeg.

24/10/19
GIG Cymru yn Canslo Contract gyda Microtest

Heddiw, mae GIG Cymru wedi canslo ei gontract gyda Microtest Limited trwy gydgytundeb, oherwydd oedi parhaus wrth gyflenwi ei feddalwedd glinigol i bractisiau meddygon teulu yng Nghymru.

09/10/19
Mae cofnodion ysbyty ar gyfer cleifion sydd â diabetes bellach yn electronig ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Mae clinigwyr diabetes yn Ysbyty'r Tywysog Siarl bellach yn defnyddio'r Nodyn Ymgynghoriad Diabetes cenedlaethol i gofnodi a gweld manylion cleifion ym Mhorthol Clinigol Cymru.

30/09/19
Sefydliad digidol newydd ar gyfer GIG Cymru

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi cynlluniau i drawsnewid gwasanaethau iechyd a gofal digidol yng Nghymru.

27/09/19
Meddygon Teulu yn cael mynediad i Borthol Clinigol Cymru

Mae meddygon teulu yng Nghymru yn cael mynediad i'r cofnod cleifion digidol cenedlaethol, Porthol Clinigol Cymru, a fydd yn gwella taith cleifion rhwng gofal sylfaenol ac eilaidd. Hyd heddiw, nid yw'r system ond wedi bod ar gael i glinigwyr sy'n ymwneud yn uniongyrchol â gofal ysbyty'r claf. 

26/09/19
Cymru yn arwain y ffordd gydag atgyfeiriadau deintyddol electronig

Cymru bellach yw’r wlad gyntaf yn y DU i gyflwyno atgyfeiriadau deintyddol electronig ar draws yr holl arbenigeddau deintyddol.

24/09/19
Arweinwyr Digidol Cymru: Rhaid i ddata ein gyrru ymlaen

Mae'r rhan fwyaf o sefydliadau sy'n storio llawer o ddata hefyd yn "brin o wybodaeth", sy'n golygu nad ydyn nhw'n cael gwerth digonol o'u data. 

17/09/19
Mae myfyrwyr yn canmol graddau digidol

Mae myfyrwyr sydd ar fin cychwyn ar ail flwyddyn eu graddau sy'n cael eu rhedeg gan Sefydliad Gwybodaeth Ddigidol Cymru wedi siarad am ba mor ddefnyddiol mae’r cwrs wedi bod iddynt.

04/09/19
Diwrnodau Agored Recriwtio – 11 a 18 Medi

Ydych chi'n angerddol am ddata a gwybodaeth?  Ydych chi am gael effaith ar ddyfodol GIG Cymru?

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr o bob oed a gallu ar gyfer nifer o swyddi ym meysydd Peirianneg Data, Datblygu Meddalwedd, Gwyddor Data yn ogystal â Rheoli Prosiectau a Newid.

19/08/19
Cofnodion gofal canser ar gael i'w gweld ym Mhorth Clinigol Cymru

Gall gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ledled Cymru gyrchu gwybodaeth am gleifion canser trwy Borth Clinigol Cymru (WCP).

30/07/19
Mae'r dyfodol yn ddigidol i Borth Clinigol Cymru

Mae meddygon mewn dau fwrdd iechyd yn peilota fersiwn newydd, symudol o Borth Clinigol Cymru.