Newyddion diweddaraf

25/03/20
Ymgynghori digidol yn 'llai o straen'

Cysylltodd Rebecca â ni yr wythnos hon, ac roedd eisiau dweud wrthym sut aeth apwyntiad claf allanol pwysig rhagddo, diolch i wasanaethau iechyd a gofal digidol.

19/03/20
Cymorth Covid-19 e-Lyfrgell GIG Cymru ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol Iechyd a Gofal

Mae llawer o’r adnoddau ar e-Lyfrgell GIG Cymru wedi’u diweddaru i ddarparu gwybodaeth ddigidol ddefnyddiol ynglŷn â’r coronafeirws, Covid-19.

18/03/20
Ymgynghoriadau Fideo Meddygon Teulu

Bydd meddygon teulu yng Nghymru yn derbyn datrysiad Ymgynghoriad Fideo yn ystod mis Ebrill. Bydd y gwasanaeth Attend Anywhere yn cynorthwyo meddygon teulu yn ystod pandemig Covid-19.

12/03/20
Nodyn diabetes yn lansio yn Ysbyty Llwynhelyg

Lansiwyd y Nodyn Ymgynghoriad Diabetes yn Ysbyty Llwynhelyg yn Hwlffordd. Mae'r nodyn yn galluogi ymgynghorwyr diabetes, nyrsys arbenigol a dietegwyr i gofnodi a gweld gwybodaeth am gleifion ym Mhorth Clinigol Cymru (WCP).

09/03/20
Data deintyddol i lywio a gwella gwasanaeth

Mae data allweddol sy’n cael ei gasglu gan system ddeintyddol newydd yn sicrhau bod cleifion Cymru yn derbyn y gofal cywir yn y man cywir.

27/02/20
Mwy na miliwn o gofnodion cleifion digidol wedi'u rhannu rhwng byrddau iechyd yng Nghymru

Erbyn hyn, Cymru yw'r genedl gyntaf yn y DU i alluogi gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ar draws holl ffiniau sefydliadol y byrddau iechyd i gael mynediad at wybodaeth ddigidol cleifion, sy'n caniatáu i wybodaeth ddilyn y claf ble bynnag yng Nghymru y darperir gofal.

25/02/20
Lansio dogfennau nyrsio newydd

Lansiwyd Cofnod Gofal Nyrsio Cymru mewn sawl bwrdd iechyd ledled Cymru. Mae'r prosiect yn trawsnewid dogfennaeth nyrsio trwy safoni ffurflenni, a'u troi'n ddigidol.

18/02/20
System ddigidol yn cefnogi sgrinio canser y coluddyn

Mae meddalwedd a ddatblygwyd ac a gefnogir gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru yn cefnogi rhaglen sgrinio’r coluddyn Iechyd Cyhoeddus Cymru, sydd wedi lansio ymgyrch newydd gyda Bowel Cancer UK i annog rhagor o bobl gymwys i gael y prawf.

13/02/20
Meddygon Teulu yn croesawu canlyniadau profion digidol

Mae ceisiadau am brawf yn electronig ar gynnydd mewn practisiau meddygon teulu, gyda mwy o bractisiau’n defnyddio’r system dros y flwyddyn ddiwethaf.

12/02/20
Hwb ddigidol i fferylliaeth ysbytai

Mae ysbytai yng Nghymru ar fin cael system fferylliaeth uwch-dechnoleg newydd, fel rhan o gam cyntaf cynllun mawr i foderneiddio fferylliaeth a phresgripsiynu.

10/02/20
GIG Cymru ar flaen y gad o ran gofal sy'n seiliedig ar ddata

Mae dangosfyrddau data sy’n canolbwyntio ar gyflwr yn cael eu datblygu gan GIG Cymru i daflu goleuni ar ganlyniadau cleifion, ac i nodi amrywiadau mewn gofal.

06/02/20
Mae nodwedd "arloesol" Porth Clinigol Cymru yn cefnogi gofal diabetes

Aethon ni i siarad â Dr Gautam Das yn Ysbyty Tywysog Cymru ym Merthyr Tudful yn ddiweddar ac roedd yn awyddus i ddweud wrthym pa mor ddefnyddiol y mae’r Nodyn Ymgynghoriad Diabetes

03/02/20
Taflu goleuni ar sector TG y GIG yn "Careermag for Graduates" yn cynnwys Wendy Dearing

Mae Wendy Dearing, Pennaeth y Gweithlu yng Ngwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, wedi ymddangos yn rhifyn cyntaf Careermag for Graduates.

14/01/20
Andrew Griffiths – Prif Weithredwr Newydd FedIP

Mae Andrew Griffiths, Cyn-gyfarwyddwr Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, wedi cael ei benodi’n Brif Weithredwr newydd FedIP sef y corff sy’n arwain proffesiynoldeb ar gyfer y gymuned TG ym maes gofal iechyd.

09/01/20
Persbectif claf: sut mae digidol yn gwneud gwahaniaeth

Cysylltodd Gareth o Gaerdydd â ni drwy’r cyfryngau cymdeithasol yn ddiweddar i ddweud wrthym sut mae gwasanaethau digidol yn gwneud gwahaniaeth i ofal ei wraig.

27/12/19
Cysylltiadau Celtaidd

Yn gynharach eleni, rhoddodd Emma Williams, Arweinydd Clinigol Choose Pharmacy yng Ngwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, gyflwyniad ar gymhwysiad Choose Pharmacy yn y Gynhadledd Geltaidd yng Nghaeredin.

27/12/19
Anne-Marie Cunningham yn lansio Cynhadledd Aelodau gyntaf y Gyfadran Gwybodeg Glinigol

Yn ddiweddar, agorodd Anne-Marie Cunningham, ein Cyfarwyddwr Meddygol Cyswllt ar gyfer Gofal Sylfaenol, y Gynhadledd Flynyddol i Aelodau gyntaf ar gyfer y Gyfadran Gwybodeg Glinigol yn Llundain.

20/12/19
e-Atgyfeiriadau yn helpu Hywel Dda i gyrraedd targed gofal canser

Mae cleifion canser y mae angen gofal brys arnynt ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn elwa ar ddefnydd gwell o atgyfeiriadau electronig.

10/12/19
Prentisiaid TG Gofal Iechyd yn rhannu eu storïau

Ers sefydlu partneriaeth Sefydliad Gwybodaeth Ddigidol Cymru (WIDI) ddwy flynedd yn ôl rhwng Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru a Phrifysgol y Drindod Dewi Sant mae cenhedlaeth o raddedigion technegol a gwybodaeth wedi gweld eu gyrfaoedd yn cychwyn o ddifrif. 

29/11/19
Tynnu sylw at Iechyd Plant wrth lansio System Integredig Plant a Phobl Ifanc yn Hywel Dda

Teuluoedd a phlant ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yw'r diweddaraf i fanteisio ar System Gwybodaeth Iechyd Plant newydd, sef System Integredig Plant a Phobl Ifanc yn Hywel Dda (a elwir yn CYPrIS).