Newyddion diweddaraf

14/01/20
Andrew Griffiths – Prif Weithredwr Newydd FedIP

Mae Andrew Griffiths, Cyn-gyfarwyddwr Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, wedi cael ei benodi’n Brif Weithredwr newydd FedIP sef y corff sy’n arwain proffesiynoldeb ar gyfer y gymuned TG ym maes gofal iechyd.

09/01/20
Persbectif claf: sut mae digidol yn gwneud gwahaniaeth

Cysylltodd Gareth o Gaerdydd â ni drwy’r cyfryngau cymdeithasol yn ddiweddar i ddweud wrthym sut mae gwasanaethau digidol yn gwneud gwahaniaeth i ofal ei wraig.

27/12/19
Cysylltiadau Celtaidd

Yn gynharach eleni, rhoddodd Emma Williams, Arweinydd Clinigol Choose Pharmacy yng Ngwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, gyflwyniad ar gymhwysiad Choose Pharmacy yn y Gynhadledd Geltaidd yng Nghaeredin.

27/12/19
Anne-Marie Cunningham yn lansio Cynhadledd Aelodau gyntaf y Gyfadran Gwybodeg Glinigol

Yn ddiweddar, agorodd Anne-Marie Cunningham, ein Cyfarwyddwr Meddygol Cyswllt ar gyfer Gofal Sylfaenol, y Gynhadledd Flynyddol i Aelodau gyntaf ar gyfer y Gyfadran Gwybodeg Glinigol yn Llundain.

20/12/19
e-Atgyfeiriadau yn helpu Hywel Dda i gyrraedd targed gofal canser

Mae cleifion canser y mae angen gofal brys arnynt ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn elwa ar ddefnydd gwell o atgyfeiriadau electronig.

10/12/19
Prentisiaid TG Gofal Iechyd yn rhannu eu storïau

Ers sefydlu partneriaeth Sefydliad Gwybodaeth Ddigidol Cymru (WIDI) ddwy flynedd yn ôl rhwng Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru a Phrifysgol y Drindod Dewi Sant mae cenhedlaeth o raddedigion technegol a gwybodaeth wedi gweld eu gyrfaoedd yn cychwyn o ddifrif. 

29/11/19
Tynnu sylw at Iechyd Plant wrth lansio System Integredig Plant a Phobl Ifanc yn Hywel Dda

Teuluoedd a phlant ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yw'r diweddaraf i fanteisio ar System Gwybodaeth Iechyd Plant newydd, sef System Integredig Plant a Phobl Ifanc yn Hywel Dda (a elwir yn CYPrIS).

15/11/19
Cam sy'n achub bywydau ar ôl hyfforddiant Ymatebwr Cyntaf yn y Gymuned

Cwblhaodd Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru hyfforddiant wyth Ymatebwr Cyntaf Cymunedol newydd yn gynharach eleni gyda'n staff yng Nghaerdydd.

Mae hon yn fenter sy’n caniatáu i sefydliadau hyfforddi staff â sgiliau achub bywyd ac i gefnogi gweithlu ehangach y GIG.

06/11/19
Sbotolau ar Fyfyrwyr: Hyder, sgiliau a dyrchafiad

Mae Ben o'n Tîm Gwasanaethau Cleientiaid yma i ddweud mwy wrthych am sut mae ei radd Ddigidol wedi ei helpu hyd yn hyn.

06/11/19
Technoleg a phobl yn dod at ei gilydd yng Nghysylltathon Caerdydd

Yn gynharach y mis hwn, cynhaliodd Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru a NHS Digital 'Cysylltathon' dros ddau ddiwrnod yn Stadiwm Dinas Caerdydd. 

06/11/19
Hwb i geisiadau am brofion electronig gan feddygon teulu

Mae mwy o bractisiau meddygon teulu bellach yn dewis defnyddio ceisiadau am brofion electronig ers cyhoeddi'r ap ceisiadau am brofion 'GPTR'

06/11/19
Tynnu sylw at TG ar gyfer fferyllfeydd cymunedol yng Nghymru

Mae PublicTechnology, un o brif ffynonellau newyddion sy'n torri a dadansoddiadau ar gyfer gweithwyr digidol, data a TG proffesiynol ledled y sector cyhoeddus, wedi ysgrifennu am ein gwaith i drawsnewid trin mân afiechydon trwy alluogi fferyllfeydd cymunedol i gael mynediad at gofnodion gofal iechyd digidol. 

06/11/19
Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, Andrew Griffiths, yn rhoi'r gorau i'w rôl

Mae Andrew Griffiths am roi'r gorau i'w rôl fel Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru a Phrif Swyddog Gwybodaeth ddiwedd mis Rhagfyr. 

06/11/19
Ap symudol Porthol Clinigol Cymru ar restr fer gwobr genedlaethol

Mae Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru ar restr fer Gwobr Entrepreneur Digidol ar gyfer arloesedd yn y sector cyhoeddus am yr ap symudol Porthol Clinigol Cymru.

04/11/19
Sbotolau Myfyrwyr – Sut mae sgiliau gradd ddigidol Lloyd yn ei helpu yn y gweithle

Ymunodd Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2017 i sefydlu WIDI (Sefydliad Gwybodaeth Ddigidol Cymru). Mae wedi cefnogi sawl prentis i fynd i mewn i waith gwybodeg yng Ngwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, ynghyd â darparu cyfleoedd i staff presennol gwblhau graddau mewn pynciau gwybodeg.

24/10/19
GIG Cymru yn Canslo Contract gyda Microtest

Heddiw, mae GIG Cymru wedi canslo ei gontract gyda Microtest Limited trwy gydgytundeb, oherwydd oedi parhaus wrth gyflenwi ei feddalwedd glinigol i bractisiau meddygon teulu yng Nghymru.

09/10/19
Mae cofnodion ysbyty ar gyfer cleifion sydd â diabetes bellach yn electronig ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Mae clinigwyr diabetes yn Ysbyty'r Tywysog Siarl bellach yn defnyddio'r Nodyn Ymgynghoriad Diabetes cenedlaethol i gofnodi a gweld manylion cleifion ym Mhorthol Clinigol Cymru.

30/09/19
Sefydliad digidol newydd ar gyfer GIG Cymru

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi cynlluniau i drawsnewid gwasanaethau iechyd a gofal digidol yng Nghymru.

27/09/19
Meddygon Teulu yn cael mynediad i Borthol Clinigol Cymru

Mae meddygon teulu yng Nghymru yn cael mynediad i'r cofnod cleifion digidol cenedlaethol, Porthol Clinigol Cymru, a fydd yn gwella taith cleifion rhwng gofal sylfaenol ac eilaidd. Hyd heddiw, nid yw'r system ond wedi bod ar gael i glinigwyr sy'n ymwneud yn uniongyrchol â gofal ysbyty'r claf. 

26/09/19
Cymru yn arwain y ffordd gydag atgyfeiriadau deintyddol electronig

Cymru bellach yw’r wlad gyntaf yn y DU i gyflwyno atgyfeiriadau deintyddol electronig ar draws yr holl arbenigeddau deintyddol.