Newyddion diweddaraf

15/09/20
Crynodebau ymgynghori digidol ar gyfer fferyllfeydd cymunedol i feddygon teulu bellach yn fyw ledled Cymru

Mae'r cymhwysiad Choose Pharmacy yn darparu mynediad i borth diogel ar y we i fferyllfeydd cymunedol sy'n eu galluogi i gofnodi'n electronig ystod o ymgynghoriadau ar gyfer gwasanaethau ychwanegol yn y fferyllfa.

14/09/20
Buddsoddiad o £13 miliwn mewn technoleg ar gyfer cleifion gofal dwys GIG Cymru

Bydd ysbytai yng Nghymru yn elwa ar system fonitro ddigidol uwch-dechnoleg newydd ar gyfer pobl sy'n ddifrifol wael mewn unedau gofal dwys.

07/09/20
Y Camau Nesaf ar gyfer Iechyd a Gofal Digidol Cymru

Lansiwyd ymgynghoriad cyhoeddus ar swyddogaethau’r awdurdod iechyd arbennig newydd, Iechyd a Gofal Digidol Cymru, gan Lywodraeth Cymru heddiw, dydd Llun 7 Medi.

03/09/20
Mae Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru wedi cyrraedd rhestr fer tair Gwobr diwydiant TG Cymdeithas Cyfrifiaduron Prydain
28/08/20
Llwyddiant wrth deithio cylchedd Lesotho

Mae Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS) wedi penderfynu mai SOS Children's Villages fydd ei elusen eleni.

20/08/20
Urddo Helen Thomas yn Gymrawd Cymdeithas Cyfrifiaduron Prydain

Mae Helen Thomas, Cyfarwyddwr Dros Dro Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, wedi dod yn Gymrawd Cymdeithas Cyfrifiaduron Prydain. 

07/08/20
Mae gennym gyfle cyffrous i dri phrentis ymuno â'n sefydliad yn llawn amser.
28/07/20
Gwasanaeth digidol newydd yn cefnogi fferyllfeydd lleol i ragnodi

O fis Mehefin 2020, bydd modiwl newydd o'r ap Dewis Fferylliaeth, y Gwasanaeth Rhagnodwyr Annibynnol (IPS), yn cefnogi fferyllwyr cymunedol sydd wedi cymhwyso fel rhagnodwyr anfeddygol i roi cyngor a thriniaeth effeithiol i gleifion sydd â chyflyrau penodol.

10/07/20
Adolygiad o achrediad academaidd graddau Cyfrifiadureg yn cael ei lansio gan y BCS

Bydd adolygiad newydd yn sicrhau y bydd gan raddedigion cyfrifiadureg y sgiliau sydd eu hangen arnynt i sbarduno adferiad economaidd wrth i wyddor data a deallusrwydd artiffisial (AI) newid y diwydiant wedi COVID-19.

07/07/20
Teulu yn Gwerthfawrogi Microsoft Teams

Mae nodweddion Microsoft Teams wedi’u galluogi ar gyfer yr holl bractisiau meddygon teulu.

02/07/20
Profi, Olrhain, Diogelu – Olrhain Cysylltiadau Digidol

Mae system olrhain cysylltiadau digidol Cymru gyfan yn elfen allweddol o wasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu Cymru ac mae’n cefnogi swyddogion olrhain cysylltiadau yn uniongyrchol. 

15/06/20
Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn cael cofnodion cleifion diabetes digidol

Mae clinigwyr diabetes yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg bellach yn defnyddio'r Nodyn Ymgynghoriad Diabetes cenedlaethol i gofnodi a gweld manylion cleifion ym Mhorth Clinigol Cymru.

14/06/20
Bwrdd Iechyd Bae Abertawe yn mynd yn fyw gyda'r gallu i wylio delweddau'n genedlaethol

Clinigwyr gofal eilaidd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yw'r diweddaraf i elwa ar swyddogaeth ym Mhorth Clinigol Cymru sy'n caniatáu iddynt weld delweddau cleifion o fyrddau iechyd eraill yng Nghymru.

12/06/20
Lled band rhwydwaith GIG Cymru yn cynyddu

Mae gwasanaethau digidol sy'n defnyddio rhwydwaith GIG Cymru yn elwa ar gynnydd mawr mewn lled band.

11/06/20
System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru yn helpu Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd i ddarparu gofal adsefydlu yn ystod y pandemig

Mae System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS) yn helpu Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd i sicrhau bod gofal adsefydlu hanfodol yn cael ei ddarparu yn y gymuned i bobl sy'n gwella o coronafeirws.

02/06/20
Mae System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru yn cefnogi gofynion gwybodaeth ynghylch COVID-19 a'i effaith yn y gymuned

Yn dilyn dechrau'r pandemig coronafeirws, mae grwp gorchwyl a gorffen adrodd cymunedol cenedlaethol newydd wedi'i sefydlu.

21/05/20
Cyflwyno Microsoft Teams i GIG Cymru

Bellach mae Microsoft Teams wedi'i gyflwyno ar draws GIG Cymru gyda bron i 16,000 o ddefnyddwyr gweithredol eisoes.

18/05/20
Trawsnewid digidol mewn Gofal Sylfaenol

Dros yr wythnosau diwethaf, rydym wedi bod yn gwneud cynnydd cyflym wrth drawsnewid gwasanaethau digidol i gefnogi meddygon teulu a phractisiau meddyg teulu. 

14/05/20
Ffurflen newydd i gefnogi ymgynghoriadau cleifion allanol ar-lein

Lansiwyd ffurflen ddigidol newydd i alluogi GIG Cymru i gynnal lefelau adrodd ar ganlyniadau ar gyfer apwyntiadau cleifion allanol, wrth weithio o bell.

30/04/20
Unedau Profi Cymunedol yn defnyddio ceisiadau e-brofi ar gyfer holl Weithwyr Allweddol Cymru

Mae Unedau Profi Cymunedol ledled Cymru bellach yn defnyddio ceisiadau prawf electronig ar gyfer pob gweithiwr allweddol yng Nghymru a gaiff ei atgyfeirio am brawf ac sy’n dangos symptomau feirws COVID-19.