Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion diweddaraf

29/01/21
Gofal cymdeithasol a'r Adnodd Data Cenedlaethol yng Nghymru

Mae cyfres gweminar Yr Adnodd Data Cenedlaethol (NDR) yn parhau wrth i ni archwilio'r strategaeth a'r weledigaeth ar gyfer data gofal cymdeithasol yng Nghymru ac arddangos enghreifftiau lle mae data cydgysylltiedig eisoes yn cael ei ddefnyddio i wneud gwahaniaeth go iawn

29/01/21
Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru yn addo cefnogi cyfleoedd recriwtio i gyn-filwyr

Mae Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS) yw'r 100fed sefydliad i arwyddo'r cynllun Addewid Step into Health bellach, sef rhaglen sy'n cefnogi aelodau o gymuned y lluoedd arfog i chwilio am gyfleoedd cyflogaeth yn y GIG.

29/01/21
Gwasanaeth brechlynnau yn cysylltu â phractisiau meddygon teulu yng Nghymru

Mae data brechlynnau a gesglir ar System Imiwneiddio Cymru (WIS) bellach ar gael i feddygon teulu trwy'r Porth Gwybodaeth Gofal Sylfaenol (PCIT) ac fe'u diweddarir bedair gwaith y dydd.

18/01/21
Gwaith uwchraddio mawr ar gyfer TG a meddalwedd yn labordai patholeg GIG Cymru

Mae chwe labordy patholeg GIG Cymru wedi cael caledwedd TG newydd ac mae eu meddalwedd wedi’i huwchraddio, sy’n golygu gwelliannau i’r system, gwell gwytnwch a phroses rheoli data haws.

06/01/21
Ysgrifennydd Bwrdd newydd wedi'i benodi i Iechyd a Gofal Digidol Cymru

Penodwyd Ysgrifennydd Bwrdd sydd â phrofiad helaeth mewn llywodraethu gofal iechyd i'r Awdurdod Iechyd Arbennig newydd - Iechyd a Gofal Digidol Cymru.

24/12/20
Diolch a Chyfarchion y Tymor
17/12/20
Datganiad ar uwchraddio i WLIMS

Darllen ein datganiad ar uwchraddio i WLIMS

10/12/20
Helen Thomas, Prif Swyddog Gweithredol Dros Dro Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, yn cael ei henwi'n Athro Ymarfer

Mae Helen Thomas wedi cael ei henwi’n Athro Ymarfer ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

10/12/20
Mae ein rhaglen sgiliau digidol, Athrofa Wybodaeth Ddigidol Cymru (WIDI), wedi ymuno â Phrifysgol arall

Honnir bod cytundeb sy’n torri tir newydd, a arwyddwyd heddiw rhwng dwy brifysgol fawr GIG Cymru a Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, yn garreg filltir sy’n cysylltu technoleg iechyd ac academia.

08/12/20
Bydd system ddigidol newydd yn cefnogi cyflwyno brechlyn COVID-19 yng Nghymru

Mae system ar gyfer creu a threfnu apwyntiadau brechu COVID-19 wedi cael ei datblygu gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS).

Bydd System Imiwneiddio Cymru (WIS), a adeiladwyd yn fewnol gan ddatblygwyr GIG Cymru, yn cefnogi cyflwyno'r brechlyn Pfizer/BioNTech a brechlynnau COVID-19 cymeradwy eraill ar draws y byrddau iechyd.

04/12/20
Meddygon teulu yng Nghymru i elwa o fynediad at ap cyngor ac arweiniad newydd

Mae Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS) wedi galluogi meddygon teulu a staff practisiau meddygon teulu yng Nghymru i gael mynediad at ap sy'n cysylltu defnyddwyr â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol arbenigol pan fydd angen cyngor am ofal cleifion cymhleth arnynt.

20/11/20
Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS) a GIG Cymru yn ennill Gwobr Nursing Times

Mae trawsnewidiad cenedlaethol dogfennaeth nyrsio wedi ennill Gwobr Nursing Times 2020. Cyflawnwyd y wobr yn y categori ‘Technoleg a Data ym maes Nyrsio’.

12/11/20
Enwyd Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru 'y lle gorau i weithio ym maes TG' yng Ngwobrau Diwydiant TG y DU 2020
10/11/20
Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru i ddarparu gweminarau hyfforddi ar gyfer Gwasanaeth Ymgynghori Fideo GIG Cymru

Mae Gwasanaeth Ymgynghori Fideo GIG Cymru bellach ar gael ar draws Gofal Sylfaenol a fydd yn cynnwys gwasanaethau Deintyddol, Ymarfer Cyffredinol, Optometreg a Fferylliaeth.  

10/11/20
Nod gwefan newydd yw gwella canlyniadau iechyd i bobl Cymru gan ddefnyddio dangosfyrddau data

Mae gwefan newydd wedi'i lansio i arddangos y rhaglen Gwerth mewn Iechyd genedlaethol yng Nghymru.

09/11/20
System fferylliaeth ysbytai Cymru Gyfan yn mynd yn fyw yn Aneurin Bevan

Yn barod ar gyfer agor Ysbyty Athrofaol y Faenor ym mis Tachwedd 2020, ysbytai Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yw'r cyntaf yng Nghymru i roi system fferylliaeth newydd ar waith fel rhan o gynllun mawr i foderneiddio fferylliaeth a phresgripsiynu. 

 

22/10/20
Adnewyddu gwefannau GIG Cymru

Mae tua 300 o wefannau ledled GIG Cymru yn cael eu hadnewyddu, ac mae hyn wedi'i bweru gan System Rheoli Cynnwys (CMS) newydd, fodern.

19/10/20
Ymgynghoriadau Fideo ar gyfer Fferyllwyr, deintyddion ac optometryddion

Mae fferyllwyr, deintyddion ac optometryddion wedi bod yn treialu Gwasanaeth Ymgynghori Fideo’r GIG ar ôl ei lwyddiant ymhlith meddygon teulu. Mae adborth gan ddefnyddwyr wedi bod yn gadarnhaol iawn gyda sylwadau megis ‘gostyngiad yn amser teithio cleifion, llai o lanhau a diheintio ystafelloedd’ a ‘gwell proses frysbennu i arbed apwyntiadau wyneb yn wyneb’.

29/09/20
Datblygwyr Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS) yn creu cysylltiadau hanfodol yn ap COVID-19 y GIG

Mae datblygwyr o NWIS wedi bod yn rhan o'r tîm sy’n sicrhau bod ap COVID-19 y GIG yn cysylltu â data a systemau sy'n cael eu defnyddio yng Nghymru i helpu i atal lledaeniad Coronafeirws. Mae llwyddiant y gwaith integreiddio rhwng yr ap a’r systemau labordy yn golygu bod yr ap yn rhedeg yn esmwyth yng Nghymru.

25/09/20
Cofnodion Diabetes Digidol yn helpu gofal cleifion yn ystod y pandemig

Mae Nodyn Ymgynghori Diabetes Digidol wedi helpu i ddarparu gofal i gleifion diabetes trwy gydol pandemig Covid. Mae'r nodyn yn caniatáu i weithwyr gofal iechyd proffesiynol gofnodi a gweld darlleniadau ac arsylwadau, meddyginiaethau a gwybodaeth arall am gleifion. Mae PDF o'r nodyn yn cael ei greu ym Mhorth Clinigol Cymru, y gall clinigwyr sy'n defnyddio'r system ledled Cymru ei ddefnyddio.