Neidio i'r prif gynnwy

Hygyrchedd

Datganiad hygyrchedd

Mae’r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i wefan Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru:  https://gggc.gig.cymru

Mae’r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (GGGC). 

Rydym gynifer o bobl â phosib allu defnyddio’r wefan hon. Er enghraifft, mae hynny’n golygu y dylech allu: 

 • chwyddo hyd at 200% heb i’r testun fynd oddi ar y sgrin 
 • llywio’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig 
 • llywio’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod lleferydd 
 • gwrando ar y rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio rhaglen darllen sgrin (gan gynnwys fersiynau diweddaraf JAWS, NVDA a VoiceOver. 

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosib i’w ddeall. Mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws i’w defnyddio os oes gennych anabledd.

Pa mor hygyrch yw’r wefan hon 

Fersiwn 1, cyhoeddwyd 23/09/2020

Rydym yn gwybod nad yw rhai rhannau o’r wefan hon yn gwbl hygyrch: 

 • ni allwch addasu uchder llinell na bylchiad testun 
 • nid yw’r mwyafrif o ddogfennau PDF hŷn yn gwbl hygyrch i feddalwedd darllen sgrin 
 • nid oes capsiynau ar ffrydiau fideo byw  

Adborth a chysylltu 

Os ydych angen gwybodaeth sydd ar y wefan hon mewn fformat gwahanol fel PDF, print bras, hawdd ei ddeall, recordiad sain neu braille, yn y lle cyntaf, cysylltwch â nwis.enquiries@wales.nhs.uk a byddwn yn trosglwyddo eich cais i'r tîm perthnasol. Byddwn yn ystyried eich cais ac yn cysyllt â chi mewn 10 diwrnod.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda’r wefan hon 

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch chi'n dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydyn nhw wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydyn ni'n cwrdd â gofynion hygyrchedd, cysylltwch â: nwis.enquiries@wales.nhs.uk

Gweithdrefn orfodi 

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’).

Os nad ydych yn hapus â sut rydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cyngor a Chymorth Cydraddoldeb cysylltwch â’r Gwasanaeth Cyngor a Chymorth Cydraddoldeb (EASS)

Mae GGGC wedi ymrwymo i wneud ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif. 2) 2018.
Statws cydymffurfio

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol â safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe fersiwn 2.1, oherwydd  y diffyg cydymffurfio a’r eithriadau a restrir isod.

Cynnwys nad yw’n hygyrch

Nid yw’r cynnwys a restrir isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol. Diffyd cydymffurfio â’r rheoliadau hygyrchedd

Er ein bod yn ymdrechu i fodloni ‘RhHCG 2.1 AA’ mae gennym y problemau diffyg cydymffurfio canlynol ar hyn o bryd:

 • Botymau wedi'u lapio o fewn dolenni - Cyfeirnod WCAG: Maen Prawf Llwyddiant 4.1.2 Enw, Rôl, Gwerth (Lefel A)
 • Defnydd anghywir o briodoleddau ARIA - Cyfeirnod WCAG: Maen Prawf Llwyddiant 4.1.2 Enw, Rôl, Gwerth (Lefel A)
 • Gwybodaeth a Pherthnasoedd ar Ddewislen Eilaidd - Cyfeirnod(au) WCAG: Maen Prawf Llwyddiant 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthynas (Lefel A)
 • Elfen ddethol heb ei labelu - Cyfeirnod(au) WCAG: Maen Prawf Llwyddiant 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthynas (Lefel A)
 • Ymarferoldeb dolenni un dudalen yn aneglur – Cyfeirnod WCAG: Maen Prawf Llwyddiant 4.1.2 Enw, Rôl, Gwerth (Lefel A)
 • Nid yw'r elfennau addasu yn y Cwestiynau Cyffredin ar gael i bob un - Cyfeirnod(au) WCAG: Maen Prawf Llwyddiant 4.1.2 Enw, Rôl, Gwerth (Lefel A)
 • Trefn ffocws afresymegol (iOS) - Cyfeirnod WCAG: Maen Prawf Llwyddiant 2.4.3 Gorchymyn Ffocws (Lefel A)
 • Enw, Rôl, Gwerth (iOS) - Cyfeirnod WCAG: Maen Prawf Llwyddiant 4.1.2 Enw, Rôl, Gwerth (Lefel A)
 • Labelu an-ddisgrifiadol (Rhestr Tabl) - Cyfeirnod WCAG: Maen Prawf Llwyddiant 2.4.6 Penawdau a Labeli (Lefel AA)
 • Bylchau testun (ShareBar) - Cyfeirnod WCAG: Maen Prawf Llwyddiant 1.4.12 Bylchau Testun (Lefel AA)
 • Ail-lenwi - Cyfeirnod WCAG: Maen Prawf Llwyddiant 1.4.10 Ail-lenwi (Lefel AA)
 • Cyflyrau estynedig heb eu cyhoeddi i raglan darllen sgrin – Cyfeirnod WCAG: Maen Prawf Llwyddiant 4.1.2 Enw, Rôl, Gwerth (Lefel A)

Baich anghymesur

Er y byddwn yn blaenoriaethu gwybodaeth i gleifion er mwyn sicrhau ei bod yn hygyrch yn ddigidol lle bynnag y bo modd, rydym yn gwybod bod rhai adrannau o'n gwefan o natur gorfforaethol, nad ydynt yn hygyrch ar hyn o bryd ac sydd wedi'u cynhyrchu ers mis Medi 2018.

Ar gyfer yr adrannau hyn, byddwn yn nodi lle rydym yn gwybod nad yw dogfennau'n cydymffurfio ac yn darparu manylion cyswllt lle bynnag y bo modd. Wrth i ddogfennaeth gael ei hadnewyddu yn y dyfodol, byddwn yn sicrhau bod hygyrchedd digidol yn cael ei ystyried.

Ar hyn o bryd, rhestrir yr adrannau hyn fel a ganlyn: (ac yn destun newid).

 • Papurau Bwrdd neu bwyllgorau
 • Adroddiadau perfformiad a allai gynnwys data adrodd/ystadegol cymhleth
 • Polisïau a gweithdrefnau wedi’u cynhyrchu ers mis Medi 2018
 • Cyhoeddiadau â dolen o’n tudalenau Rhyddid Gwybodaeth – gan gynnwys logiau datgelu
 • Cyhoeddiadau a alla’i fod wedi’u cynhyrchu’n broffesiynol ers mis Medi 2018 y byddai’n rhaid eu gosod gan drydydd parti.  

Llywio a chyrchu gwybodaeth

 • Nid oes unrhyw ffordd i neidio’r cynnwys sy’n cael ei ail-adrodd ar bennyn y dudalen (er enghraifft, opsiwn ‘neidio i’r prif gynnwys’).
 • Nid yw bob amser yn bosib newid gogwydd y ddyfais o llorweddol i fertigol heb ei gwneud yn anoddach gweld y cynnwys.
 • Nid yw’n bosib i ddefnyddwyr newid maint testun heb i rywfaint o’r cynnwys orgyffwrdd

Dogfennau PDF a dogfennau eraill

Mae rhai o'n dogfennau PDF a Word yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, weithiau bydd gennym PDF gyda gwybodaeth ar sut y gall defnyddwyr gyrchu ein gwasanaethau, taflenni gwybodaeth i gleifion a ffurflenni a gyhoeddir fel dogfennau Word. Erbyn mis Rhagfyr 2020, rydym yn bwriadu naill ai atgyweirio'r rhain neu roi tudalennau HTML neu ffurflenni ar-lein hygyrch yn eu lle.

Nid yw'r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni drwsio ffeiliau PDF neu ddogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 Nid yw’r rheoliadau hygyrchedd Nid yw’r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni drwsio dogfennau PDF na dogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydyn nhw'n hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Nid ydym yn bwriadu trwsio unrhyw ddogfennau PDF neu ddogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018, er enghraifft Papurau Bwrdd a Phwyllgorau, polisïau'r Bwrdd Iechyd a dogfennaeth weithdrefn neu ddogfennaeth statudol fel Adroddiadau Blynyddol. Fodd bynnag, byddwn yn ymdrechu i sicrhau bod unrhyw ddogfennau PDF neu ddogfennau Word newydd yn hygyrch lle bynnag y bo modd.

Rydym yn cyhoeddi dogfennau PDF yn achlysurol sy’n cynnwys ‘trawsgrifiadau, llawysgrifau wedi’u sganio neu nodiadau mewn llawysgrifen’ er enghraifft mewn ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth – mae’r rhain y tu allan i’r cwmpas ac ni fyddant yn cael eu datrys.

Fideo byw

Nid ydym yn bwriadu ychwanegu capsiynau at ffrydiau sain neu fideo byw oherwydd bod fideo byw wedi’i eithrio rhag bodloni’r rheoliadau hygyrchedd. Fodd bynnag, byddwn bob amser yn anelu at ddarparu fersiynau gydag isdeitlau o fidoes a recordiwyd ymlaen llaw.

Awgrym enghreifftiol gan Gov.uk

Mae rhai o'n dogfennau PDF a Word yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, mae gennym dogfennau PDF gyda gwybodaeth ar sut y gall defnyddwyr gyrchu ein gwasanaethau, a ffurflenni a gyhoeddir fel dogfennau Word. Erbyn mis Medi 2020, rydym yn bwriadu naill ai atgyweirio'r rhain neu roi tudalennau HTML hygyrch yn eu lle.

Nid yw’r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni drwsio dogfennau PDF neu ddogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydynt yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, nid ydym yn bwriadu trwsio [enghraifft o ddogfen nad yw’n hanfodol].

Bydd unrhyw ddogfennau PDF neu ddogfennau Word newydd a gyhoeddwn yn bodloni’r safonau hygyrchedd.

Beth rydym yn wneud i hygyrchedd

Ar hyn o bryd nid oes gennym fab hygyrchedd sy’n dangos sut a phryd yr ydym yn bwriadu gwella hygyrchedd ar y wefan hon. Fodd bynnag, rydym yn bwriadu cael map erbyn mis Rhagfyr 2020.

Paratoi’r datganiad hwn

Paratowyd y datganiad hwn ym mis Gorffennaf 2020. Bydd yn cael ei adolygu ym mis Ionawr 2021.

Profwyd y wefan hon ddiwethaf ym mis Awst 2020. Cynhaliwyd y prawf gan y Ganolfan Hygyrchedd Digidol ym Mhen-y-bont ar Ogwr.