Neidio i'r prif gynnwy

Gofal Eilaidd

Rydym yn defnyddio dull “Unwaith i Gymru” i gynorthwyo’r 87 ysbyty ledled Cymru, gan ddarparu systemau cyffredin a rhyngwyneb cyffredin.

Rydym ni wedi cyflwyno cofnodion cleifion digidol ar draws ysbytai a byrddau iechyd yng Nghymru. Maent ar gael i feddygon a gweithwyr iechyd proffesiynol trwy un cymhwysiad – Porth Clinigol Cymru.
Mae Porth Clinigol Cymru yn ei gwneud hi’n haws i weithwyr iechyd proffesiynol gydweithio a chael mynediad at wybodaeth am gleifion.

Ar ôl mewngofnodi, mae’r adnodd yn rhannu, darparu ac arddangos gwybodaeth am y claf o nifer o ffynonellau gwahanol, hyd yn oed os yw’r wybodaeth wedi’i lledaenu ar draws nifer o fyrddau iechyd. Gyda’r holl wybodaeth yn yr un lle, mae’n golygu bod clinigwyr yn gallu cael mynediad at gofnodion cleifion cywir a chyfoes.

Mae’r porth yn gwella cydweithrediad rhwng clinigwyr ac yn gwella penderfyniadau clinigol trwy ddarparu mynediad i’r wybodaeth gywir pan mae ei hangen.

Y gwasanaethau eraill a ddarperir gan y Gwasanaeth Gwybodeg mewn ysbytai yw:

System Gweinyddu Cleifion Cymru

Cadw manylion adnabod, apwyntiadau allanol, llythyrau a nodiadau cleifion. Cael ei defnyddio i gofnodi manylion ymweliadau cleifion â’r ysbyty, gan gynnwys rheoli rhestrau, cofnodion meddygol, triniaethau cleifion mewnol, apwyntiadau cleifion allanol ac ymweliadau brys.

System Gwybodaeth Radioleg Cymru

Cynorthwyo rheoli technolegau delweddu a chyflawni swyddogaethau fel amserlennu cleifion, adrodd clinigol, dyrannu adnoddau ac adrodd ar reoli.

System Gwybodaeth Labordy Cymru

Mae’r system genedlaethol wedi cyflwyno dull cyffredin o brofi. Mae’n galluogi gweithwyr iechyd proffesiynol i weld pob prawf blaenorol sydd wedi’i wneud ar ran claf, a gwneud ceisiadau am brofion newydd, ble bynnag mae’r claf wedi’i leoli yng Nghymru

Cyfeiriadur a Chyfnewidfa Weithredol Genedlaethol (NADEX)

Adnabod staff yn unigol a’u dilysu i raglenni defnyddwyr.

Mynegai Cleifion Meistr Electronig

Rydym ni’n rheoli’r gwasanaeth eMPI, sy’n sicrhau bod data fel enw, cyfeiriad, dyddiad geni a rhyw cleifion yn gywir ac yn cael ei ddiweddaru – er mwyn gwneud pori am gofnodion iechyd cleifion yn gynt ac yn fwy diogel.

Mae’r eMPI yn gweithio trwy gysylltu holl gofnodion claf unigol a gedwir ar nifer o systemau gwybodaeth er mwyn creu un cofnod cynhwysfawr o hunaniaeth claf. Mae’n sicrhau bod unrhyw gofrestriad claf newydd neu newidiadau i enwau a chyfeiriadau yn cael eu cofnodi unwaith ac yn cael eu copïo i bob system sydd angen gwybod am y newidiadau.  

Gwasanaethau Integreiddio

Galluogi data i gael ei drosglwyddo o un system i’r llall.

Teclyn Archwilio Integredig Deallus Cenedlaethol

Gwasanaeth archwilio deallus sy’n rhoi gwybod am fynediad amhriodol posibl i gofnodion cleifion.

System Fferylliaeth Ysbytai

Mae prosiect Gweinyddu Rhagnodion Electronig, Fferyllfeydd a Meddyginiaeth Ysbytai Cymru (WHEPPMA) yn defnyddio prosesau digidol yn lle siartiau cyffuriau ar bapur.

Nyrsio

Rydym yn gweithio i drawsnewid y dogfennau y mae gofyn i nyrsys eu llenwi bob dydd. Gan weithio gyda nyrsys ledled y wlad, rydym yn safoni ffurflenni ar draws GIG Cymru a’u gwneud yn ddigidol. Bydd y dogfennau hyn yn defnyddio’r un iaith nyrsio safonedig i leihau ailadrodd a rhoi mwy o amser i ofalu am gleifion.