Neidio i'r prif gynnwy

Y Fforwm Partneriaeth Lleol

Fforwm Partneriaeth Lleol yr Awdurdod Iechyd Arbennig yw'r mecanwaith ffurfiol lle mae staff Iechyd a Gofal Digidol Cymru a chyrff undebau llafur/proffesiynol yn gweithio gyda'i gilydd mewn partneriaeth i wella gwasanaethau iechyd a gofal i bobl Cymru. Dyma'r fforwm lle bydd rhanddeiliaid allweddol yr Awdurdod Iechyd Arbennig yn ymgysylltu â'i gilydd i lywio, trafod ac i geisio cytuno ar faterion sy’n ymwneud â’r gweithlu a'r gwasanaeth iechyd.

Mewn ymgynghoriad â'r sefydliadau undeb llafur cydnabyddedig a sefydliadau proffesiynol, bydd yr Awdurdod Iechyd Arbennig yn cytuno ar faint a chyfansoddiad cyffredinol y Fforwm Partneriaeth Lleol.

Bydd Aelod Annibynnol yr Awdurdod Iechyd Arbennig sydd â chyfrifoldeb am staff yn mynychu'r Fforwm Partneriaeth Lleol yn rhinwedd ei swydd.

Ar y cyfle cynharaf, bydd aelodau DHCW yn ymgysylltu â sefydliadau staff o ran y trafodaethau allweddol yn yr Awdurdod Iechyd Arbennig ar lefel y Bwrdd, y Fforwm Partneriaeth Lleol a'r Gyfarwyddiaeth.

Mae holl aelodau’r Fforwm Partneriaeth Lleol yn aelodau llawn a chyfartal o'r fforwm ac yn rhannu cyfrifoldeb am y penderfyniadau a wneir ar y cyd.

Bydd y Fforwm Partneriaeth Lleol yn darparu'r mecanwaith ffurfiol ar gyfer ymgynghori, negodi a chyfathrebu rhwng y sefydliadau staff a'r rheolwyr. Bydd egwyddorion partneriaeth TUC yn berthnasol. Dyma’r egwyddorion:

 • ymrwymiad ar y cyd i lwyddiant y sefydliad
 • ffocws ar ansawdd bywyd gwaith
 • cydnabod rolau cyfreithlon y cyflogwr a'r undeb llafur
 • ymrwymiad gan y cyflogwr i sicrwydd cyflogaeth
 • didwylledd ar y ddwy ochr a pharodrwydd y cyflogwr i rannu gwybodaeth a thrafod cynlluniau'r sefydliad ar gyfer y dyfodol
 • ychwanegu gwerth - cyd-ddealltwriaeth bod y bartneriaeth yn cyflawni gwelliannau mesuradwy i'r cyflogwr, yr undeb a'r gweithwyr

Pwrpas y Fforwm Partneriaeth Lleol fydd:

 • Sefydlu deialog reolaidd a ffurfiol rhwng y cyfarwyddwyr gweithredol a sefydliadau staff ar faterion yn ymwneud â’r gweithlu a’r gwasanaeth iechyd.
 • Galluogi cyflogwyr a sefydliadau staff i sôn am faterion sy'n effeithio ar y gweithlu.
 • Darparu cyfleoedd i sefydliadau staff a rheolwyr gyfrannu at gynlluniau datblygu gwasanaeth sefydliadau yn gynnar yn y broses.
 • Ystyried goblygiadau adolygiadau gwasanaeth ar staff a nodi a cheisio cytuno ar ffyrdd newydd o weithio.
 • Ystyried goblygiadau ad-drefnu'r GIG ar lefel genedlaethol neu leol i staff a gweithio mewn partneriaeth i weithredu ar y cyd yn llwyddiannus.
 • Gwerthuso a thrafod perfformiad ariannol y sefydliad mewn partneriaeth yn rheolaidd.
 • Gwerthuso a thrafod gwasanaethau a gweithgaredd y sefydliad a'i oblygiadau mewn partneriaeth.
 • Rhoi cyfleoedd i nodi a cheisio cytuno ar faterion ansawdd, gan gynnwys llywodraethu clinigol, yn enwedig pan fydd materion o'r fath yn effeithio ar y staff.
 • Cyfleu’r penderfyniadau allweddol a gymerwyd gan y Bwrdd ac uwch reolwyr i'r partneriaid.
 • Ystyried datblygiadau cenedlaethol yn y Gweithlu a Strategaeth Sefydliadol GIG Cymru a'r goblygiadau i'r sefydliad, gan gynnwys materion ail-broffilio’r gwasanaeth.
 • Negodi materion sy'n destun penderfyniad lleol.
 • Sicrhau bod cynrychiolwyr sefydliadau staff yn cael amser i ffwrdd â thâl rhesymol i gyflawni dyletswyddau undeb llafur
 • Datblygu trefniadau cyfleusterau priodol mewn partneriaeth gan ddefnyddio Cytundeb Cyfleusterau A4C fel safon ofynnol

Ar y cyfle cynharaf, bydd yr Awdurdod Iechyd Arbennig yn ymgysylltu â sefydliadau undebau llafur o ran trafodaethau allweddol a allai effeithio ar y gweithlu. Gellir cynnal y trafodaethau hyn yn Fforymau Partneriaeth Lleol Grwpiau Ardal Integredig, Fforwm Partneriaeth Lleol Awdurdodau Iechyd Arbennig, neu Fwrdd, fel sy'n briodol.