Neidio i'r prif gynnwy

Cofnod Meddygon Teulu Cymru

Beth yw Cofnod Meddygon Teulu Cymru?

Crynodeb o wybodaeth bwysig o'ch cofnod meddygol meddyg teulu llawn:
 
• Eich enw, cyfeiriad a manylion cyswllt
• Meddyginiaeth gyfredol a meddyginiaeth a bresgripsiynwyd i chi yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf
• Alergeddau neu unrhyw adweithiau niweidiol
• Problemau neu ddiagnosis cyfredol
• Canlyniadau unrhyw brofion diweddar a gawsoch yn ystod y flwyddyn flaenorol, er enghraifft, profion gwaed a phelydrau-X
 
Nid yw'n cynnwys unrhyw drafodaethau preifat y gallech fod wedi'u cael gyda'ch meddyg teulu

Pam mae angen Cofnod Meddygon Teulu Cymru arnom?

Pryd bynnag y byddwch chi'n derbyn gofal neu driniaeth yn GIG Cymru, mae gwybodaeth yn cael ei harbed amdanoch chi, fel arfer ar gyfrifiadur. Ond nid yw pob cyfrifiadur wedi'i gysylltu â'i gilydd. Er enghraifft, nid yw'r wybodaeth a gedwir amdanoch gan eich meddyg teulu ar gael fel arfer pan gewch eich derbyn i'r ysbyty neu pan fyddwn yn mynd i apwyntiad fel claf allanol.

Sut y bydd cael Cofnod Meddygon Teulu Cymru yn fy helpu?

Lle bynnag y byddwch chi'n derbyn gofal yng Nghymru, bydd eich gwybodaeth ar gael i helpu'r bobl sy'n gofalu amdanoch chi i wneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth.
 
• Ni fydd yn rhaid i chi ail-esbonio eich gwybodaeth bersonol dro ar ôl tro.
• Mae’n gwella diogelwch ac ansawdd eich gofal trwy ddarparu mynediad cyflymach at wybodaeth am eich meddyginiaethau, eich hanes a’ch alergeddau cyfredol.

Pwy all edrych ar fy Nghofnod Meddygon Teulu Cymru?

Meddygon a nyrsys ysbytai sy'n ymwneud yn uniongyrchol â'ch gofal.
Meddygon a nyrsys sy'n gweithio yn y gwasanaeth practis cyffredinol y tu allan i oriau ac sy’n ymwneud yn uniongyrchol â'ch gofal
Fferyllwyr ysbytai a thechnegwyr fferyllol sy'n ymwneud yn uniongyrchol â'ch gofal
 
Gall y person sy'n gofalu amdanoch ble bynnag y byddwch yng Nghymru gael mynediad i'ch cofnod, hyd yn oed os ydych chi'n ymweld â rhan wahanol o'r wlad. Ni fydd y cofnod ar gael y tu allan i Gymru.
 
Yn y dyfodol, bydd fferyllwyr yn y gymuned, ymatebwyr cyntaf y gwasanaethau brys a pharafeddygon uwch sy'n ymwneud yn uniongyrchol â'ch gofal, yn gallu cael mynediad i'ch Cofnod Meddygon Teulu Cymru hefyd.
 
Dim ond yr wybodaeth sydd ei hangen arnynt i wneud eu gwaith y byddant yn ei gweld.

Sut y cedwir fy Nghofnod Meddygon Teulu Cymru yn Ddiogel?

Mae rheolaethau cadarn ar waith i gadw'ch gwybodaeth yn ddiogel. Dim ond y bobl sy'n gofalu amdanoch chi fydd yn gallu edrych ar eich Cofnod Meddygon Teulu Cymru ac mae’n rhaid iddynt ofyn i chi am eich caniatâd yn gyntaf. Bydd cofnod yn cael ei gadw bob tro yr edrychir ar eich gwybodaeth a bydd gwiriadau'n cael eu gwneud i sicrhau nad oes unrhyw un yn edrych ar eich cofnod pan na ddylent fod.
 
Os ydych yn anymwybodol, gall staff GIG Cymru edrych ar eich Cofnod Meddygon Teulu Cymru heb eich caniatâd. Mae hyn er mwyn iddynt allu rhoi'r gofal gorau posibl i chi.
 
Bydd unrhyw benderfyniad a wneir i edrych ar eich Cofnod Meddygon Teulu Cymru pan na allwch roi eich caniatâd yn cael ei gofnodi gydag esboniad ynghylch pam
y gwnaed y penderfyniad.

Beth os nad wyf am i'm Cofnod Meddygon Teulu Cymru gael ei rannu?

Bydd y sawl sy'n gofalu amdanoch yn gofyn am eich caniatâd i edrych ar eich cofnod ym mhob ymgynghoriad. Gallwch wrthod rhoi’ch caniatâd trwy ddweud ‘na’.
 
Os nad ydych chi am i'ch gwybodaeth feddygol gael ei rhannu, bydd angen i chi ddweud wrth eich practis meddygon teulu eich bod chi am optio allan. Cyn penderfynu, dylech edrych ar wefan cleifion Cofnod Meddygon Teulu Cymru neu siarad â'ch practis meddygon teulu am eich pryderon, oherwydd gallai optio allan wneud gwahaniaeth i'r gofal y byddwch chi'n ei dderbyn.
 
Os ydych chi'n rhiant neu'n warcheidwad plentyn o dan 16 oed ac nad ydych am i wybodaeth eich plentyn gael ei rhannu y tu allan i'ch practis meddygon teulu trwy Gofnod Meddygon Teulu Cymru, dylech drafod hyn gyda'ch meddyg teulu.