Adnodd Data Cenedlaethol - Swyddi

Mae GIG Cymru yn creu Adnodd Data Cenedlaethol (NDR). Mae’r adnodd yn cael ei ddatblygu er mwyn galluogi gweithwyr iechyd a gofal proffesiynol i wella profiad cleifion a chanlyniadau gwasanaeth. Nod yr adnodd yw cyflwyno data iechyd a gofal mewn ffordd fwy cydlynol, gan ddefnyddio iaith gyffredin a safonau technegol. Bydd yn gwella’r ffordd y mae data yn cael eu casglu, rhannu a’u defnyddio mewn sefydliadau iechyd a gofal yng Nghymru, a bydd yn  gyrru rhyngweithrededd systemau iechyd a gofal ymlaen. Bydd yr adnodd yn darparu gwell medrusrwydd dadansoddeg a bydd yn galluogi clinigwyr, rheolwyr gweithredol, gwyddonwyr data, rhai eraill sy’n gwneud penderfyniadau a defnyddwyr data i wneud gwell penderfyniadau.

 

Mae tîm cyflenwi yn cael ei sefydlu ac mae hwn yn gyfle cyffrous i arwain cyflwyniad rhaglen wirioneddol drawsnewidiol ar gyfer iechyd a gofal yng Nghymru. Rydym yn recriwtio ar gyfer tair rôl arweinyddiaeth uwch:

 1. Prif Bensaer - (Seilwaith) (Adnodd Data Cenedlaethol)
 2. Prif Bensaer - (Integreiddio) (Adnodd Data Cenedlaethol)
 3. Prif Bensaer - (Data dadansoddol) (Adnodd Data Cenedlaethol)

Cyflog hyd at £86,687.

Y Prif Bensaer yw’r arweinydd technegol cenedlaethol ar gyfer yr Adnodd Data Cenedlaethol. Yn un o brif weithwyr TG/gwybodeg proffesiynol Cymru, mae’r rôl hon yn gyfrifol am arwain cynllun technegol y fenter ar gyfer y rhaglen, sy’n rhan hanfodol o Strategaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru. 

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr â thalent eithriadol a phrofiad helaeth a fydd yn uwch hyrwyddwyr cydnabyddedig ar gyfer y rhaglen genedlaethol, ac yn eiriolwr dros drawsnewid digidol a data ledled Cymru. 

Mae’r rhain yn rolau arwain uwch ac, yn ddelfrydol, rydym yn edrych i benodi ym mand 8d y GIG. Yn ddibynnol ar brofiad a gwybodaeth, rydym yn barod i benodi ar fand 8b / 8c gan weithredu’r cynllun datblygu gyrfa gyda’r bwriad o symud ymgeiswyr ymlaen i’r lefel briodol o fewn 12 mis.

Amgaeir swydd ddisgrifiadau ar gyfer bandiau 8d, 8c a 8b. 

I wneud cais, cyflwynwch y canlynol i paul.howells2@wales.nhs.uk:

 1. CV;
 2. llythyr eglurhaol yn amlinellu pam eich bod yn addas ar gyfer y swydd; a
 3. datganiad ategol yn amlinellu sut rydych chi’n cwrdd â gofynion manyleb y person a nodir yn y swydd ddisgrifiad.

Anelwch at gyflwyno dim mwy na 5 tudalen (A4) ar gyfer y tair dogfen.

Y dyddiad cau yw 13 Hydref 2019.

Bwriedir cynnal cyfweliadau yr wythnos yn cychwyn 14/21 Hydref.

Mae swydd ddisgrifiadau ar gael ar gais ar gyfer y rolau canlynol:

 • Prif Bensaer (Dadansoddi Data)
 • Prif Bensaer (Integreiddio)
 • Prif Bensaer (Seilwaith)
 • Arweinydd Pensaernïol (Dadansoddi Data)
 • Arweinydd Pensaernïol (Seilwaith)
 • Arweinydd Pensaernïol (Integreiddio)
 • Prif Bensaer Cynorthwyol (Dadansoddi Data)
 • Prif Bensaer Cynorthwyol (Seilwaith)
 • Prif Bensaer Cynorthwyol (Integreiddio)

Cysylltwch â paul.howells2@wales.nhs.ukam ragor o fanylion ac i drafod y rolau.