Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaethau Digidol ar gyfer Cleifion a'r Cyhoedd

Mae'r defnydd o dechnoleg yn cyflymu ledled Cymru, gan ganiatáu i bobl gael gafael ar gyngor a gwasanaethau gofal iechyd yn ddigidol. Mae hyn yn cynnwys cyflwyno ymgynghoriadau fideo yn genedlaethol ym meysydd gofal iechyd sylfaenol ac eilaidd a gwasanaethau cymunedol.

Cytunwyd ar gyllid ar gyfer y rhaglen Gwasanaethau Digidol ar gyfer Cleifion a'r Cyhoedd (DSPP) gan Lywodraeth Cymru ym mis Mawrth 2021 i helpu i gydlynu cyflwyno datrysiadau digidol ac apiau iechyd a gofal yn gyflym ledled Cymru.

Er mwyn darparu'r gwasanaethau sydd eu hangen, lansiodd GIG Cymru broses gaffael ym mis Ebrill 2021 i benodi dau bartner datblygu ar gyfer:

• Adeiladu Ap ar gyfer gwasanaethau iechyd a gofal yng Nghymru (ap y mae defnyddwyr yn rhyngweithio ag ef) i'w ddefnyddio gan bobl sy'n byw yng Nghymru trwy eu ffonau clyfar a dyfeisiau technoleg personol eraill,

• Sefydlu a rhedeg yr amgylchedd technegol a data sydd ei angen ar gyfer apiau digidol y mae cleifion yn rhyngweithio â nhw ledled Cymru.

 

Beth yw’r rhaglen Gwasanaethau Digidol ar gyfer Cleifion a’r Cyhoedd (DSPP)?

Bydd y rhaglen DSPP yn cefnogi datblygiad y genhedlaeth nesaf o wasanaethau iechyd a gofal digidol yng Nghymru.  Bydd y rhaglen yn datblygu cymhwysiad porth (Ap), gan ganiatáu i bobl yng Nghymru ddewis y gwasanaethau iechyd a gofal digidol y maent am eu defnyddio o'u ffonau clyfar a dyfeisiau symudol eraill, gan rymuso pobl i chwarae rhan gynyddol weithredol wrth reoli eu hiechyd a'u gofal eu hunain. Yn ogystal, bydd y rhaglen yn caniatáu i gymwysiadau iechyd a gofal cyfredol a rhai yn y dyfodol weithio gyda'i gilydd a defnyddio datrysiadau cydgysylltiedig a diogel i ddarparu ei gwasanaethau i bobl yng Nghymru.

Pam mae’r rhaglen wedi cael ei sefydlu nawr?

Mae’r rhaglen wedi’i sefydlu nawr gan fod angen dull cydgysylltiedig ar Gymru a fydd yn darparu datrysiadau digidol ym maes iechyd, llesiant a gofal cymdeithasol ar gyfer pobl Cymru er mwyn diwallu anghenion iechyd a gofal cymdeithasol y boblogaeth. Mae rhoi datrysiadau digidol ar waith i gefnogi’r ymateb cenedlaethol i COVID-19 wedi pwysleisio ymhellach yr angen am ddatrysiadau digidol cenedlaethol sy’n darparu gofal rhagweithiol, ymatebol a chydgysylltiedig i bobl trwy gydol eu bywydau.

Beth fydd y rhaglen hon yn ei wneud ar gyfer aelodau’r cyhoedd a darparwyr gofal?

Bydd datrysiadau’r rhaglen yn ei gwneud yn haws ac yn fwy cyfleus i gleifion ac aelodau’r cyhoedd yng Nghymru gael mynediad at y gwasanaethau iechyd a gofal sydd eu hangen arnynt, yn debyg i’w profiadau o agweddau eraill ar fywyd bob dydd a byddant yn disodli hen brosesau papur a phrosesau sy’n ymwneud â systemau. Er enghraifft, trwy eu galluogi i dderbyn gohebiaeth yn y ffordd y dymunant a gweld a newid eu hapwyntiadau gofal iechyd ar-lein i amser neu ddiwrnod mwy cyfleus.

Bydd cleifion ac aelodau’r cyhoedd hefyd yn gallu rhannu gwybodaeth a gwneud penderfyniadau mewn modd di-dor gyda staff gofal trwy dechnoleg ddigidol, er mwyn iddynt ddod yn gyfranogwyr mwy rhagweithiol wrth wneud penderfyniadau pwysig a chael eu grymuso i ofalu am eu hiechyd a’u llesiant eu hunain.

Bydd darparwyr gofal yn ei chael yn haws cyfuno’r holl wybodaeth am yr unigolyn maent yn gofalu amdano, wrth leihau’r amser sydd ei angen ar gyfer prosesau gweinyddol papur. Bydd datrysiadau hefyd yn caniatáu i ddarparwyr gofal fonitro’r rhai maent yn gofalu amdanynt o bellter, a byddant yn caniatáu penderfyniadau gwell yn seiliedig ar risgiau am lefel y gofal sydd ei hangen ar unigolyn, ar sail ystod eang o ddata iechyd a llesiant.

Pwy sy'n gyfrifol am y rhaglen hon?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu’r rhaglen Gwasanaethau Digidol ar gyfer Cleifion a'r Cyhoedd ac mae Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn ei darparu. Huw George, Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol a Chyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau a Chyllid yn Iechyd Cyhoeddus Cymru, yw noddwr y rhaglen.

 

Sut y bydd y rhaglen yn sicrhau y bydd gwybodaeth gyhoeddus a gwybodaeth cleifion yn ddiogel?

Mae'r rhaglen wedi sefydlu mecanwaith llywodraethu i sicrhau ei bod yn cwrdd â'r safonau technegol a rheoli gwybodaeth uchaf. Bydd pum “grŵp sicrwydd” yn cyfarwyddo ac yn craffu ar y rhaglen ar ddiogelwch gwybodaeth a materion eraill yn ymwneud â thechneg, defnyddwyr, dylunio a moeseg:

 

  • Grŵp sicrwydd ymarferwyr: cynrychioli gweithwyr iechyd a gofal proffesiynol - Cynghori'r rhaglen ar faterion diogelwch ac effeithiolrwydd clinigol mewn perthynas â dylunio a defnyddio datrysiadau.

 

  • Grŵp sicrwydd technegol: bod yn “Awdurdod Dylunio” ar gyfer y rhaglen - Sicrhau bod y dyluniad technegol y cytunwyd arno yn cwrdd â safonau dylunio, rhyngweithredu a diogelwch perthnasol sydd ar waith ar draws y GIG a'r system ofal yng Nghymru. 

 

  • Grŵp sicrwydd cleifion a’r cyhoedd: cynrychioli cleifion a defnyddwyr i sicrhau bod y rhaglen yn canolbwyntio ar ddefnyddwyr drwy’r amser a bod anghenion, dymuniadau a barn pobl Cymru yn cael eu hadlewyrchu wrth ddylunio, gweithredu a gweithio datrysiadau.

 

  • Grŵp sicrhau darpariaeth a thrawsnewid gwasanaethau: Sicrhau bod datrysiadau y mae’r rhaglen yn eu cynnig a’u datblygu’n addas at y diben o safbwynt gweinyddiaeth glinigol a darparu gwasanaethau. 

 

  • Grŵp sicrwydd moeseg a llywodraethu gwybodaeth: Darparu canllawiau moesegol, moesol a chanllawiau llywodraethu gwybodaeth i'r rhaglen ar faterion anghlinigol a thriniaeth.  

 

Bydd unrhyw ddatrysiadau y mae'r rhaglen yn eu datblygu yn gweithredu’n ddiogel o fewn amgylchedd technolegol GIG Cymru, y mae meddygon teulu, ysbytai a gwasanaethau iechyd eraill yn gweithredu ynddo ar hyn o bryd. Bydd unrhyw gymwysiadau (apiau) neu wefannau y mae’r rhaglen yn eu datblygu yn cydymffurfio â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau Symudol) (Rhif 2) 2018.

 

Pam mae angen rhaglen gwasanaethau digidol ar Gymru? Oni allwn ddefnyddio datrysiadau digidol fel yr NHS App a ddatblygwyd yn Lloegr a rhanbarthau eraill?

Mae'r rhaglen DSPP yn adolygu ac yn asesu gwasanaethau digidol posibl yng Nghymru ac o’r tu allan i Gymru yn barhaol o ran eu haddasrwydd fel datrysiadau rhaglen. Gall nifer o apiau sy’n bodoli eisoes yn GIG Cymru a'r system iechyd a gofal ehangach barhau i weithredu a chael eu cryfhau trwy ddefnyddio'r datrysiadau newydd y mae’r rhaglen hon yn eu datblygu. Bydd ychwanegu unrhyw ddatrysiad yr ystyrir ei fod yn helpu'r rhaglen i gyflawni ei gweledigaeth a chydymffurfio â'i safonau a'i gofynion yn cael ei ystyried.

 

Sut y bydd y rhaglen DSPP yn sicrhau bod staff rheng flaen yn cael eu hyfforddi i ddefnyddio datrysiadau sy'n dod i'r amlwg o'r rhaglen hon?

Bydd y gwasanaethau digidol newydd yn creu cyfleoedd i ddatblygu llwybrau gofal a modelau triniaeth newydd.  Bydd y rhaglen yn cefnogi arweinwyr prosiect a thimau’r holl fentrau y mae'n eu hwyluso, i sicrhau bod staff yn cael eu hyfforddi ac yn gymwys i weithredu datrysiadau newydd. 

 

Sut allwn ni ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y rhaglen/cymryd rhan?

Os oes gennych ddiddordeb mewn cefnogi'r rhaglen neu gael rhagor o wybodaeth am ein gwaith, anfonwch e-bost at DSPPInfo@wales.nhs.uk.