Neidio i'r prif gynnwy

Gwell mynediad at wybodaeth am gleifion ar gyfer Dewis Fferyllfa

Bydd fferyllwyr cymunedol yng Nghymru yn cael gwell mynediad at gofnodion meddygol meddygon teulu cleifion fel rhan o’r gwasanaeth Dewis Fferyllfa, i’w helpu i ofalu am fwy o bobl â mân afiechydon.

Mae cytundeb newydd rhwng GPC Cymru ac Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn golygu y bydd fferyllwyr yn cael mynediad at gofnod meddyg teulu claf, gyda’i gysyniad, i gefnogi gwneud penderfyniadau diogel ac effeithiol.

Mae fferyllwyr cymunedol ledled Cymru eisoes yn gallu defnyddio'r gwasanaeth Dewis Fferyllfa i gael mynediad at gofnod meddyg teulu’r claf i gefnogi rhai agweddau ar ofal, megis ar gyfer presgripsiynau am feddyginiaeth frys neu i'w ddefnyddio gan fferyllwyr sydd hefyd yn Bresgripsiynwyr Annibynnol. Defnyddir Dewis Fferylliaeth hefyd i gofnodi ymgynghoriadau, rhannu gwybodaeth â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol perthnasol, a chynhyrchu hawliadau am daliad. 

Mae cymeradwyaeth gan GPC Cymru bellach yn golygu y gellir datblygu Dewis Fferyllfa i gynnwys mynediad WGPR ym mhob modiwl cyfredol ac yn y dyfodol a bydd mynediad WGPR wedi'i gyfyngu i ddefnyddwyr fferylliaeth gymunedol sydd wedi'u hachredu'n briodol.

Gan fod llawer o fferyllfeydd yn cynnig nifer cynyddol o wasanaethau'r GIG, mae angen mynediad i fferyllwyr cymwys at gofnod meddygol y claf i sicrhau gofal diogel ac effeithiol.

Croesawodd Andrew Evans, Prif Swyddog Fferyllol Llywodraeth Cymru y cytundeb, ac fe ddywedodd:

“Mae’r cytundeb rhwng GPC Wales a Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn gam pwysig ymlaen o ran rhoi mynediad i fferyllwyr sy’n gweithio yn y gymuned at yr wybodaeth sydd ei hangen arnyn nhw er mwyn iddyn nhw ddarparu gofal fferyllol o’r safon uchaf. 

“Mae rhoi mynediad ehangach i fferyllfeydd cymunedol at Gofnod Meddygon Teulu Cymru yn cydnabod y cyfraniad clinigol cynyddol y gall fferyllwyr cymunedol ei wneud i wella iechyd pobl Cymru.”