Tynnu sylw at Iechyd Plant wrth lansio System Integredig Plant a Phobl Ifanc yn Hywel Dda

Teuluoedd a phlant ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yw'r diweddaraf i fanteisio ar System Gwybodaeth Iechyd Plant newydd, sef System Integredig Plant a Phobl Ifanc yn Hywel Dda (a elwir yn CYPrIS).

Mae cymhwysiad CYPrIS, a ddatblygwyd gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, yn sicrhau bod gan bob plentyn yng Nghymru gofnod gofal gweithredol. 

Mae'n cefnogi amrywiaeth o weithgareddau sy'n ymwneud ag iechyd y cyhoedd ac sy'n cynnwys ymarferoldeb cynhwysfawr ar gyfer rhaglenni Imiwneiddio Plant Cenedlaethol, Plant Iach Cymru a Mesur Plant. Mae CYPrIS yn darparu gwybodaeth ar iechyd unigol plant (a allai fod yn ddefnyddiol yn ystod achos o glefyd pan fo angen imiwneiddio rhai plant ar ei gyfer) a hefyd persbectif poblogaeth i alluogi targedu gwasanaethau yn effeithiol.

Yn ychwanegol at y cymhwysiad craidd CYPrIS mae fersiwn ar y We ar gael i gefnogi Clinigwyr wrth wneud penderfyniadau ac yn eu gwaith beunyddiol trwy ddarparu cofnod cleifion y gellir ei ddarllen yn unig. Mae clinigwyr yn Aneurin Bevan, Caerdydd a'r Fro, Cwm Taf a Bae Abertawe eisoes yn defnyddio CYPrIS ac mae'r adborth ganddynt yn gadarnhaol.

 

Bydd y byrddau iechyd sy'n weddill - Powys a Betsi Cadwaladr - yn dod yn weithredol yn 2020. Bydd y cymhwysiad yn cael ei ddatblygu ymhellach i gynnwys nifer o ryngwynebau allweddol i gyfnewid gwybodaeth i systemau meddygon teulu a'r System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS).