Gweithredu system iechyd plant newydd yng Nghaerdydd a'r daith

Caerdydd a'r Fro yw'r bwrdd iechyd diweddaraf i elwa ar y system iechyd plant newydd, System Integredig Plant a Phobl Ifanc (CYPrIS). Mae'n dilyn Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, a weithredodd CYPrIS yn gynharach eleni. 


Mae cymhwysiad CYPrIS, a ddatblygwyd gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, yn sicrhau bod gan bob plentyn yng Nghymru gofnod gofal gweithredol. Bydd clinigwyr nawr yn cael mynediad at fwy o wybodaeth am iechyd plentyn, a byddant yn gallu gwneud penderfyniadau mwy gwybodus am opsiynau gofal.


Cymhwysiad CYPrIS yw'r pedwerydd o'i fath i Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru ei ddatblygu, ac mae'n darparu ymarferoldeb cynhwysfawr ar gyfer nifer o raglenni iechyd cenedlaethol, fel rhaglenni Imiwneiddio Plant Cenedlaethol, a Phlant Iach Cymru. Yn ogystal â'r cymhwysiad craidd, mae fersiwn darllen yn unig ar y we ar gael, sy'n caniatáu i glinigwyr weld cofnod iechyd cyfan plentyn.
 
Bydd CYPrIS yn parhau i gael ei dosbarthu ar draws y byrddau iechyd trwy gydol 2019. Bydd y cymhwysiad yn cael ei ddatblygu ymhellach i gynnwys nifer o integriadau allweddol, fel rhyngwyneb meddygon teulu, a System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WGCC).