Neidio i'r prif gynnwy

Ein Trefniadau Llywodraethu

Bwrdd Rheoli Gwybodeg GIG

Fel sefydliad, caiff ein cyfeiriad ei oruchwylio gan Fwrdd Rheoli Gwybodeg GIG, sy’n cael ei gadeirio gan Brif Weithredwr y GIG yng Nghymru. Mae’r Bwrdd yn goruchwylio darpariaeth a gweithrediad yr holl raglenni a gwasanaethau gwybodaeth a thechnoleg cenedlaethol. Caiff pob Bwrdd Iechyd, Ymddiriedolaeth GIG a Llywodraeth Cymru eu cynrychioli ar y Bwrdd. Rôl y Bwrdd yw sicrhau bod rheoli a chyflwyno gwasanaethau a phrosiectau gwybodeg ledled Cymru yn effeithiol ac yn gadarn.

Yn benodol, mae’r Bwrdd yn goruchwylio:

 • Perfformiad systemau TG a gwasanaethau gweithredol GIG Cymru;
 • Perfformiad rhaglenni a phrosiectau TGCh;
 • Achosion Busnes Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (cyn iddynt gael eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru);
 • Aliniad cynlluniau lleol a chenedlaethol – Unwaith Dros Gymru;
 • Datblygiad proffesiynol gwybodeg;
 • Diogelwch gwybodaeth cleifion;
 • Diogelwch systemau TG sy’n cefnogi gofal iechyd yng Nghymru;
 • Datblygu a defnyddio gwybodaeth;
 • Rheoli peryglon strategol;
 • Mwyhau gwireddu buddion yn lleol ac yn genedlaethol.

Yng Nghymru, mae Bwrdd Rheoli Gwybodeg GIG yn goruchwylio dull cydweithredol er mwyn hwyluso’r gwasanaeth iechyd a gofal cymdeithasol yn ddigidol. Mae cynrychiolwyr y Bwrdd yn cytuno ar flaenoriaethau ac yn sicrhau bod pob bwrdd iechyd wedi’u halinio i ddarparu Iechyd a Gofal Gwybodus - Strategaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol Digidol i Gymru.

Yn ogystal, mae nifer o fyrddau a grwpiau eraill sy’n adrodd i’r Bwrdd.

Cyngor Gwybodeg Glinigol Cymru

Mae’r Cyngor yn dod â chlinigwyr byrddau iechyd ynghyd i ddarparu cyfeiriad ar gyfer cynnyrch a gwasanaethau TG cenedlaethol o’u hesblygiad. Sefydlwyd Cyngor Gwybodeg Glinigol Cymru gan ein Cyfarwyddwr Clinigol ac Wrolegydd Ymgynghorol, Rhidian Hurle, ac mae’n chwarae rôl allweddol o ran swyddogaeth sicrwydd a dylunio dull Unwaith Dros Gymru.

Bwrdd Sicrwydd Gwybodeg Cymru

Mae gan y Bwrdd rôl graffu, gan ddarparu sicrwydd ansawdd annibynnol. Mae’n cynnwys cynrychiolwyr o bob rhan o’r gwasanaeth iechyd, gan gynnwys cleifion. Mae gan y Bwrdd yr awdurdod i wneud penderfyniadau clinigol, rheolaethol a thechnegol er mwyn sicrhau bod gwasanaethau gwybodeg GIG Cymru yn ddiogel ac yn barod i’w defnyddio gan wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Bwrdd Llywodraethu Gwybodaeth Cymru

Mae’r Bwrdd yn llywodraethu gwybodaeth ac yn darparu cyngor o ran sicrhau cyfeiriad a safonau polisïau llywodraethu gwybodaeth. Mae’n ymgymryd â gwaith sy’n ymwneud â safonau preifatrwydd a rhannu gwybodaeth ledled Cymru ac yn darparu sicrwydd i Weinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru bod y safonau hyn yn cael eu diwallu.

Bwrdd Safonau Gwybodaeth Cymru

Nod y Bwrdd “yw sicrhau cyd-ddealltwriaeth o ran geiriau a rhifau ym maes iechyd a gofal iechyd”. Mae’n goruchwylio’r broses Sicrhau Safonau Gwybodaeth ac yn cyfrannu at y nod cyffredinol o gasglu, rhannu, storio, defnyddio a dadansoddi data mewn ffordd gyson a chydlynol. Mae’n cyfrannu at wella ansawdd gwybodaeth ac yn gweithio tuag at leihau unrhyw faich anghyfiawnadwy sy’n gysylltiedig â chasglu data.

Mae’r byrddau ychwanegol canlynol yn darparu llywodraethu ar gyfer:

 • Gofal Sylfaenol (TG) 
 • Bwrdd TG Gofal Sylfaenol Cenedlaethol, yn cwmpasu meddygon teulu
 • Fferylliaeth
 • Deintyddol
 • Optometreg – Gofal Sylfaenol

Bydd arweinwyr clinigol ac uwch gynrychiolwyr ar draws GIG Cymru a Llywodraeth Cymru yn cwrdd i graffu ar y ffordd y caiff TG Gofal Sylfaenol ei gyflwyno’n genedlaethol.

Mae’r Bwrdd TG Gofal Sylfaenol Cenedlaethol yn cwrdd pedair gwaith y flwyddyn gan ddod â ffrydiau gwaith cysylltiedig â gofal sylfaenol ynghyd fel rhan o Iechyd a Gofal Gwybodus - Strategaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol Ddigidol i Gymru.

Bwrdd Rhaglen Rheoli Gwybodaeth a Thechnoleg Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol - mae’r Bwrdd hwn yn craffu’n benodol ar TG Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol. Mae’r Bwrdd yn goruchwylio gwasanaethau a datblygiadau Rheoli Gwybodaeth a Thechnoleg ar ran meddygfeydd.

Yn rhan o hyn, mae Panel Adolygu Perfformiad Systemau a Gwasanaethau Meddygon Teulu yn monitro ac yn adolygu perfformiad y gwasanaethau TG a ddarperir i feddygfeydd ledled Cymru.

Yn ogystal, mae Byrddau Rheoli Gwasanaethau yn bodoli er mwyn atgyfnerthu ein gwasanaethau a sicrhau bod ein systemau clinigol a gwasanaethau critigol yn rhedeg yn llyfn.

Pwrpas y Byrddau Rheoli Gwasanaethau yw sicrhau bod rheolaeth a stiwardiaeth gadarn ar waith er mwyn sicrhau bod gwasanaethau TG yn addas at y diben. Mae’r rhain yn cynnwys isadeiledd TG a gwasanaethau critigol.